Dom na zgłoszenie – co warto wiedzieć?

Damian Czernik 10 minut czytania

projekt dom na zgłoszenie
Budowa własnego domu jest marzeniem wielu z nas. Rozwiązaniem jest tu dom na zgłoszenie. Zanim jednak wbijemy w ziemię symboliczną łopatę – musimy dopełnić szeregu formalności związanych z dokumentacją projektową. Mówimy tutaj o uzyskaniu wymaganej zgody na budowę. Według obwiązujących przepisów może ona toczyć się trybem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. W poniższym artykule omawiam kwestię budowy domu trybem zgłoszenia budowy – mając na uwadze nowe przepisy które obowiązują od 2022 roku – zapraszam!

WAŻNE
Jeśli chcesz poznać przepisy i regulacje prawne 2022 dotyczące domu na zgłoszenie, zapraszamy tutaj. 

Jak przygotować się do budowy domu na zgłoszenie i jak uprościć postępowanie administracyjne przy wyborze zgłoszenia budowy? Garść praktycznych porad znajdziesz poniżej.

Zanim rozpoczniemy budowę domu, musimy zlecić wykonanie projektu i uzyskać odpowiednie pozwolenia formalno-prawne. Budowa domu bez braku uzyskanej zgody jest czyli tzw. “samowolą budowlaną” i może być przyczyną późniejszych sankcji ze strony organu Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie zgody administracyjne odbywają się w formie pozwolenia na budowę – jednak w 2015 roku uchwalono nowelizację ustawy “Prawo budowlane”, która umożliwia budowę domu na zgłoszenie.

Ustawa ta przechodziła szereg poprawek, jedną we wrześniu 2020 roku – która uprościła i przyśpieszyła procedurę inwestycyjno-budowlaną. Druga nowelizacja weszła w życie 3 stycznia 2022 roku i wprowadziła nowe zmiany w procedurze administracyjnej.

Zgłoszenie a pozwolenie na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenia na budowę nie wymagają:

– wolnostojące parterowe budynki gospodarcze,
– garaże,
– wiaty

o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem – że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

oraz

– wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

– domy z poddaszem oraz tarasem o łącznej powierzchni do 90 m2 (wynika to z faktu, że powierzchnia 70 m2 odnosi się do powierzchni zabudowy działki, nie zaś do łącznej powierzchni powstałego budynku).

Przy czym liczba ww. obiektów na działce także nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zapamiętaj:

Procedura zgłoszenia budowy domu na zgłoszenie jest nieco prostsza i krótsza niż postępowanie prowadzące do wydania pozwolenia na budowę. W trakcie trwania procedury zgłaszania domu nie zawiadamia się właścicieli sąsiednich posesji, że za ich ogrodzeniem planowana jest budowa domu.

Budowa z kierownikiem czy bez?

Ciekawostką jest fakt, że w przypadku budynków do 70 m2 odstąpiono od obowiązku ustanowienia kierownika budowy – jak ma to miejsce w przypadku budynków, które podlegają uzyskania decyzji budowlanej. Odstąpienie od kwestii ustanowienia kierownika budowy odnosi się również i do jego podstawowego obowiązku jakim jest prowadzenie dziennika budowy (o czym jest mowa w art. 45 ust. 1 pr. bud.).

Dziennik budowy jest wymagany dla inwestycji, dla których wydano pozwolenie na budowę. Dlatego inwestor może przełożyć stosowne oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

Zapamiętaj:

Dzięki nowelizacji Prawa Budowlanego w styczniu 2022 roku możliwa jest budowę domu o powierzchni zabudowy 70 m2 bez pozwolenia na budowę, konieczności zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Uzyskanie zgłoszenia budowy – co jest potrzebne?

Do nowej procedury zgłoszenia budowy budynku do 70 m2, należy przedłożyć w organie organ administracji architektoniczno-budowlanej projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
A. papierowej w 3 egzemplarzach, albo
B. elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Dodam również, że projekt zagospodarowania terenu jak i projekt architektoniczno-budowlany zostały scharakteryzowane w odrębnych przepisach.

Jak długo trwa procedura zgłoszenia budowy?

W myśl art. 30 ust. 5 pr. bud., organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na możliwość wniesienia sprzeciwu (termin może zostać przesunięty w sytuacji kiedy organ administracyjny wystąpi o uzupełnienie zgłoszenia) Jeśli twoje zgłoszenie będzie mieć braki np. formalne, urząd wyśle postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić.

Gdy nie usuniemy braków w terminie, otrzymamy decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w twoim zgłoszeniu.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W trakcie trwania procedury zgłaszania domu nie zawiadamia się właścicieli sąsiednich posesji, że za ich ogrodzeniem planowana jest budowa domu. Natomiast, przy pozwoleniu na budowę domu strony mają dodatkowo 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Dodatkowo, w trybie decyzji o pozwoleniu na budowę – musimy przełożyć projekt techniczny (instalacje sanitarne, konstrukcja budynku itd.).

budowa domu na zgłoszenie

 

Przeczytaj też: Dom bez pozwolenia – czy to możliwe? Ile kosztuje pozwolenie na budowę i kto je wydaje?

Budynki mieszkalne jednorodzinne – jakie na zgłoszenie?

W ustawie Prawo Budowlane zawarto definicję budynku jednorodzinnego. Należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Natomiast przez budynek wolnostojący należy rozumieć budynek stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdy pomiędzy poszczególnymi elementami budynku, takimi jak fundament, ściany nośne więźba dachowa, istnieje wolna przestrzeń i żaden z tych elementów nie jest konstrukcyjnie ani funkcjonalnie powiązany z drugim obiektem budowlanym – zatem zgłoszeniu nie podlegają budynki w zabudowie szeregowej ani bliźniaczej.

Zwróćmy uwagę, że Ustawa nie zwalnia inwestora z konieczności wykonania projektu ww. budynku zgodnie z wymaganiami – jakie stawiają nam Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mówimy tutaj o zachowaniu odpowiednich odległości od granic działki inwestycyjnej gwarantujących ograniczenie obszaru oddziaływania realizowanego budynku do działki, na której zostanie wybudowany, wykonanie przegród zewnętrznych spełniających wskaźniki izolacyjnych cieplnej, spełnienie przez budynków kryterium nieprzekroczenia minimalnego wskaźnika wykorzystania Energii pierwotnej EP (czytaj – aktywne wykorzystanie energii odnawialnej w budynku).

Zapamiętaj:

Zgodnie z WT 2021 roku wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) dla budynków jednorodzinnych nowych i modernizowanych nie powinien przekraczać 70 kWh/m2 rok, a dla budynków wielorodzinnych 65 kWh/m2 rocznie.

Obszar oddziaływania budynku na działkę sąsiednią – co to jest?

Warto również dodać, że zgłoszenie budowy domu nie będzie możliwe, gdy obszar oddziaływania projektowanego budynku będzie obejmował sąsiednią działkę.

Obszar oddziaływania budynku określa w dokumentacji architekt, który wykonał jego projekt bądź dokonał adaptacji.

Uwzględnia on takie aspekty jak ustalenie, czy projektowana inwestycja będzie uciążliwa dla sąsiednich działek, np:

 • przez zacienienie nieruchomości,
 • zagrożenie dla pomników przyrody,
 • poprzez zwiększenie zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, na której ma stanąć dom na zgłoszenie, wtedy wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia budowy. W innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Przykładowo, jeśli do naszego projektowanego budynku rekreacyjnego uwzględnimy wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków – jednak nie mamy możliwości wykonania jej w przepisowych odległościach od granicy działki – wówczas wchodzimy w obszar oddziaływania w działkę sąsiednią.

Aby strona tzn. sąsiad mógł zostać zawiadomiony o takiej inwestycji, wówczas musimy iść procedurą uzyskania decyzji budowlanej – jeśli nie wniesie on sprzeciwu – wówczas projekt zostanie uzgodniony pozytywnie.

Domy bez pozwolenia całoroczne. Murowane czy drewniane?

Rozważając materiał z jakiego będzie wykonany nasz dom budynek mieszkalny,, który nie będzie wymagał pozwolenia, powinniśmy kierować się takimi samymi kryteriami wyboru, jak przy budowie większego domu, na który niezbędne jest posiadania pozwolenia na budowę.

Jakie to kryteria?

Cena
W przypadku domów murowanych często łatwiej jest znaleźć wykonawców robót budowlanych. Technologia szkieletu drewnianego wymaga zastosowania wysokiej jakości materiałów i zatrudnienia fachowców od tego typu inwestycji, co przekłada się na koszty. Z drugiej strony czas wykonania domu drewnianego jest dużo mniejszy. Finalnie koszty budowy mogą okazać się podobne.

Trwałość
Domy murowane odznaczają się wysoką trwałością, aczkolwiek rozwój technologii sprawia, że drewniane domy szkieletowe w wyniku odpowiedniej konserwacji i użytkowaniu ma szansę przetrwać ona nawet kilkaset lat.

Czas budowy
Niewielki dom drewniany może być zbudowany już 3 miesiące ze względu na brak konieczności stosowania zaprawy. Jest to zatem co najmniej 4 razy krócej niż w przypadku domu murowanego.

Akustyka
Drewno łatwiej przenosi dźwięki uderzeń, dlatego tak ważne będzie zastosowanie odpowiedniej izolacji akustycznej. Domy murowane lepiej pochłaniają dźwięki uderzeniowe, ale również wymagają izolacji z uwagi na przenoszenie dźwięków powietrznych.

Ocieplenie
Bez względu na to, czy planujemy budowę takiego domku w technologii szkieletowej, czy murowanej – zdecydowanie powinniśmy go ocieplić. Nie chodzi wyłącznie o ochronę przed mrozami, ale również przed upałami. Często zapominamy, że termoizolacja jest ważna również latem, ponieważ chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrz.

projekt domu na zgłoszenie

Większość domów letniskowych to budynki drewniane, a te najczęściej ociepla się materiałem niepalnym, np. wełną skalną, która jest najbezpieczniejszą z izolacji, ponieważ ma najwyższą klasę reakcji na ogień A1.

Wykorzystujemy ją do ocieplania wszystkich elementów budynku, tj. elewacji, poddasza, podłóg, stropodachów oraz ścianek działowych.

Jako materiał izolacyjny ma również tę zaletę, że charakteryzuje się właściwościami paroprzepuszczalnymi – z docieplonych nią ścian i poddaszy łatwiej odprowadzana jest wilgoć, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozwoju pleśni czy grzybów i łatwiej jest utrzymać komfort cieplny i zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Grubość wełny skalnej użytej do ocieplenia budynku na zgłoszenie powinna być na tyle duża, by zapewniać odpowiednią izolacyjność termiczną, a z drugiej strony taka inwestycja powinna być opłacalna, by początkowy wydatek zwrócił się w odpowiednim czasie.

Przyjmuje się, iż optymalna grubość izolacji dla poszczególnych przegród wynosi 25 cm dla elewacji, 15 cm dla podłóg, 7 cm dla ścian działowych oraz 35 cm (w dwóch warstwach) dla konstrukcji dachowej.

Sprawdź ile kosztuje projekt, budowa i wykończenie domu w 2021 roku.

Dom letniskowy – na zgłoszenie czy pozwolenie?

Budować na zgłoszenie możemy nie tylko całoroczne domy mieszkalne. Budowa domu letniskowego wymaga mniejszych nakładów finansowych, łatwiejsza jest również procedura projektowania takiego budynku. Projektując taki obiekt, architekt musi trzymać się obowiązujących przepisów prawnych, czyli warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów prawa budowlanego.

Zwróćmy uwagę, że ustawodawca w przepisach nie podaje prawnej definicji domu letniskowego. Z uwagi na przeznaczenie, tj. wykorzystywanie do celów mieszkalnych sezonowo, a nie całorocznie – należy go klasyfikować jako budynek rekreacji indywidualnej. Zgodnie z rozporządzeniem to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Natomiast budynek przeznaczony do całorocznego korzystania klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Przy budowie budynku mieszkalnego musimy spełnić bardzo dużo wymagań – natomiast przy budowie budynku rekreacji indywidualnej wymagania te są ograniczone. Dużym ułatwieniem jest możliwość budowy takiego domu trybem zgłoszenia – bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Aby procedura zgłoszenia była możliwa, powinny być spełnione następujące warunki:

– Projektowany dom letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej, musi być budynkiem wolnostojącym oraz parterowym.

– Powierzchnia zabudowy takiego budynku nie powinna przekraczać 35 m2.

– Liczba budynków rekreacji indywidualnej na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, możemy dokonać zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. starostwo powiatowe). Wniosek powinien zawierać formularz zgłoszenia, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. Jeśli w terminie 30 dni od daty przedłożenia wniosku nie otrzymamy żadnego sprzeciwu, możemy rozpocząć wykonywanie robót i realizację projektu budowlanego.

A jak może taki dom wyglądać?

Zobaczcie sami…

Dom na zgłoszenie – wady

Budowa domu na zgłoszenie choć jest szybką drogą formalną do wybudowania domu, jest mniej bezpieczna dla inwestora. Dokonując zgłoszenia zamiaru budowy domu, musimy określić dokładne parametry planowanego budynku – w trakcie jego realizacji nie mamy możliwości wprowadzenia zmian projektowych. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego inwestor musi przedłożyć projekt zamienny i uzyskać wtedy pozwolenie na budowę. W tym wypadku uproszczona droga zgłoszenia już nie działa. W przypadku, gdy nie jesteśmy przekonani co do finalnego rzutu budynku, warto zostawić sobie furtkę w postaci możliwości dokonywania zmian w projektowanym budynku, a to nam umożliwia wyłącznie decyzja o pozwoleniu na budowę.

Przeczytaj też: Obszar oddziaływania obiektu. Co kryje się pod tym pojęciem i jak wyznaczyć taki obszar?

Dom bez pozwolenia – FAQ + podsumowanie

Jaki dom bez pozwolenia można zbudować?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenia na budowę nie wymagają: wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem - że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce także nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
Jaki dom można wybudować na zgłoszenie?
Na zgłoszenie możemy budować wolnostojące obiekty rekreacji indywidualnej (czyli proste domki letniskowe), wolnostojące altany oraz parterowe budynki gospodarcze o powierzchni nie większej niż 35 m2.
Jakie dokumenty należy mieć by zbudować dom na zgłoszenie?
Do uzyskania zgłoszenia dołącza się te same dokumenty, co do wniosku o pozwolenie na budowę, czyli: - trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego  - opis techniczny instalacji - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli jest to działka, na której nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do zgłoszenia budowy nie potrzebujemy zaświadczenia o mediach i dostępie do drogi.
Jakie są wady budowy domu na zgłoszenie?
Budowa domu na zgłoszenie choć jest szybką drogą formalną do wybudowania domu, jest mniej bezpieczna dla inwestora. Dokonując zgłoszenia zamiaru budowy domu, musimy określić dokładne parametry planowanego budynku – w trakcie jego realizacji nie mamy możliwości wprowadzenia zmian projektowych. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego inwestor musi przedłożyć projekt zamienny i uzyskać wtedy pozwolenie na budowę. W tym wypadku uproszczona droga zgłoszenia już nie działa

Znając już podstawy ubiegania się o budowę domu bez pozwolenia i związane z tym procedury, jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnych kroków w celu realizacji naszych marzeń o własnym wolnostojącym domu.

Możemy teraz zainspirować się stylami architektonicznymi z całego świata albo pomyśleć o budowie gotowego domu – sprawdź nasz artykuł-poradnik Domy z paczki.

Zobacz naszą infografikę na temat Domów z różnych stron świata.

Opinie

  • Jeżeli chodzi o budynki o powierzchni do 35m2 budowane na zgłoszenie np. budynki gospodarcze czy też domki letniskowe to prawo budowlane nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących ich wysokości. Wymagania znajdować się mogą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i właśnie w tych planach miejscowych często znajdują się zapisy dotyczące maksymalnej wysokości budynków.
   Należy jednak pamiętać, że budowane na zgłoszenie budynki muszą być parterowe. Oznacza to że nie mogą mieć pełnego piętra a jedynie antresolę. W przypadku gdy chcemy aby budynek miał pełne piętro użytkowe z przeznaczeniem na pobyt ludzi np. poddasze będziemy musieli starać się o pozwolenie na budowę.

 • Witam.
  Chcemy z żona, wybudować domek drewniany całoroczny na zgłoszenie 35m2 z poddaszem. Chcemy w nim zamieszkać na stałe. Czy jest to możliwe? Jak można to zrobić? Jakie MPZP musi widnieć w Gminie?
  Dziękuje za pomoc.

  • Oczywiście jest możliwość zamieszkania w takim budynku jednak trzeba będzie dopełnić formalności związanych ze zmianą sposobu użytkowania czyli dokonać zgłoszenia. Oczywiście budynek powinien być zgodny z wymaganiami stawianym budynkom mieszkalnym które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jeżeli budynek nie będzie spełniał wymagań przepisów stawianym budynkom mieszkalnym, uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania może okazać się niemożliwe.

  • To nie przejdzie, ponieważ urzędnik Państwu powie na “dzień dobry”, że poddasze nawet nieużytkowe jest zaliczane jako piętro, więc należałoby najpierw wybudować domek całoroczny z antresolą i dopiero po tym zmienić formę sposobu użytkowania na mieszkalną, a następnie wprowadzić wszelkie zmiany według projektu.

 • Witam chciałbym postawic drewniany domek na dzialce 1000m2 domek na zgloszenie dwa razy skladalam dokumenty ciagle odmowa czy trzeba zamiescic we wniosku warunki zabudowy.

  • Zgłoszenie budowy należy złożyć w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
   Przepisy ustawy prawo budowlane nie nakładają na inwestora obowiązku dołączenia decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, o których jest mowa w art. 30 ustawy prawo budowlane.
   Zalecam jednak udanie się do Starostwa lub Urzędu Gminy celem wyjaśnienia jakie dokumenty należy dostarczyć by uzyskać zgodę.

 • Witam.zostalem wlascicielem dzialki rolnej o piwierzchni 3700m.Chcialbym pistawic tam domek bez pozwolenia czy jest mozliwe postawienie tam domu 35m + powiedzmy 15 jeżeli dzialka jest rolna a gmina nie ma warukow zagospodarowani przestrzennego.

  • Przede wszystkim należy sprawdzić jakiej klasy ma Pan użytki rolne ( klasa I do III czy gorsze). Generalnie budynek na działce rolnej powinien posiadać elementy zabudowy zagrodowej. Jest to jednak zupełnie co innego niż domek letniskowy. W zaistniałeś sytuacji należy postarać się o pozwolenie na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze (odrolnienie). Taką zgodę udzielić może minister lub marszałek województwa na wniosek gminy w trakcie procedury uchwalania planu miejscowego. Istnieją grunty rolne które takiego pozwolenia nie wymagają i są to grunty o klasie gorszej niż III.
   Poniżej przedstawiam obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r , rozdział 2 :
   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001161/O/D20171161.pdf

   Jak wynika z rozporządzenia przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga w przypadku gruntów klas I do III zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z wyłączeniem spełnia warunków z punktu 2a powyższej ustawy.
   W przypadku gruntów rolnych niższych klas nie wymaga się spełnienia dodatkowych warunków i w tym wypadku powinna być możliwa budowa budynku w trybie zgłoszenia. Więcej informacji uzyska Pan udając się do Urzędu Gminy.

  • To nie przejdzie, ponieważ urzędnik Państwu powie na “dzień dobry”, że poddasze nawet nieużytkowe jest zaliczane jako piętro, więc należałoby najpierw wybudować domek całoroczny z antresolą i dopiero po tym zmienić formę sposobu użytkowania na mieszkalną, a następnie wprowadzić wszelkie zmiany według projektu.

 • Witam .
  Bardzo przekonuje mnie dom 35m2 .
  Jednakże, planujemy budowe domu , ale nie chcemy zaciągać sobie pętli na szyję w.wysokości 300tysiecy … każdy wie o co chodzi .
  Mamy już działkę i czy można wybudować na niej taki domek do 35m2 ( mieszkalny cały rok), a w późniejszym czasie starać się o rozbudowanie takiego domku na większy.?
  Od czego najlepiej zacząć? Czy muszą być wszystkie przyłącza? Jak z ogrzewaniem takiego domku ? Czy taka budowa ma sens ?

  • Oczywiście jest możliwość wybudowania takiego budynku jednak trzeba będzie dopełnić formalności związanych ze zmianą sposobu użytkowania z budynku przeznaczonego do okresowego wypoczynku na budynek mieszkalny czyli dokonać zgłoszenia.
   W praktyce użytkownicy najpierw budują obiekt przeznaczony do okresowego wypoczynku a następnie dokonują zgłoszenia i przekształcają go na budynek mieszkalny.
   Oczywiście budynek powinien być zgodny z wymaganiami stawianym budynkom mieszkalnym które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jeżeli budynek nie będzie spełniał wymagań przepisów stawianym budynkom mieszkalnym, uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania może okazać się niemożliwe.
   Zgłoszenie budowy należy złożyć w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

   Oczywiście istnieje późniejsza możliwość rozbudowy takiego budynku. Często firmy wykonawcze oferują tzw. domy modułowe pozwalające na późniejszą rozbudowę o kolejne moduły, skutecznie zwiększając powierzchnię użytkowa budynku.

 • witam
  posiadam działkę rolną
  nie ma w tym rejonie planu zagospodarowania
  chciał bym postawić na terenie 4ry kontenery stoczniowe 1 kontener to około 29m kwadratowych
  bez fundamentów 2 na ziemi i 2 następne na nich jeden przeznaczyć na pomieszczenie do wypoczynku 1 na warsztat i 2szt na magazynek czy do tego typu budynku* potrzebuje zgody?

  • Panie Grzegorzu
   Budowa domu z kontenerów może być utrudniona ze względu na pewne ograniczenia prawne. Generalnie obiekty kontenerowe są jeszcze mało znane w Polsce, przez co może napotkać Pan wiele problemów już na etapie załatwiania formalności w urzędach. Z Pańskiego opisu wynika, że zamierza wykonać Pan dwa budynki kontenerowe składające się łącznie z 4 kontenerów (każdy o powierzchni 29m2) po dwa kontenery na każdy budynek.
   Oznacza to że każdy z budynków będzie miał powierzchnię 58m2 (budynek przekracza 35m2 a więc nie może być budowany na zgłoszenie zgodnie z art. 29.1 pkt 16 który mówi że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa : wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”. Oznacza to że na budowę takie obiektu należy ubiegać się o pozwolenie na budowę.) Dodatkowo budynek nie będzie połączony trwale z gruntem.
   Może jednak wybudować Pan obiekt nie związany trwale z gruntem jako obiekt tymczasowy zgodnie z zapisem z art. 29 ust. 1. Pkt 7 ustawy prawo budowlane mówi że „ Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
   tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.”
   Przy czym należy pamiętać że zgodnie z art.30 ust.6 pkt.3 organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw jeżeli :
   „zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje”.

   W przypadku domów z kontenerów przygotowanie terenu można w zasadzie ograniczyć do minimum i często wystarczy samo ustabilizowanie terenu poprzez ułożenie twardego podłoża np. kostki. W przypadku domów o obiektów o niewielkim metrażu nie jest konieczne przygotowanie fundamentów. Jeżeli natomiast konstrukcja będzie posiadać większy ciężar (np. w przypadku wielopiętrowego obiektu) może okazać się konieczne wylanie np. ławy czy płyty fundamentowej. Punkty podparcia takich budynków mogą wymagać zastosowania fundamentów ze względu na możliwość osiadania bryły w miarę upływającego czasu. Oczywiście wszystko zależeć będzie od charakterystyki terenu na którym posadowiony będzie obiekt.

 • Witam,
  – posiadam działkę która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.
  – czy mogę na takiej działce postawić domek rekreacji indywidualnej do 35 m2. (parterowy z antresolą ) domek sezonowy, będzie docieplony i praktycznie będzie można użytkować cały rok.
  – czy musi to być domek odpowiadający wszystkim wymogom jakim musi odpowiadać dom jednorodzinny?

  • Oczywiście można wybudować na Pańskiej działce budynek rekreacji indywidualnej zgodnie z art.21.1 pkt 16 ustawy prawo budowlane który mówi że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa
   wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”
   trzeba jednak pamiętać że MPZP może narzucać pewne ograniczenia dotyczące chociażby wysokości czy kąta nachylenia dachu budynku.

   Jeżeli z założenia zamierza Pan wybudować dom całoroczny to należałoby dopełnić formalności związanych ze zmianą sposobu użytkowania , czyli dokonać zgłoszenia. Wówczas budynek powinien być zgodny z wymaganiami stawianym budynkom mieszkalnym które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jeżeli budynek nie będzie spełniał wymagań przepisów stawianym budynkom mieszkalnym, uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania może okazać się niemożliwe.

   • Witam,
    A co w przypadku jeśli MPZP zakłada na danym terenie tylko zabudowę mieszaniową jednorodzinną (nie mówi nic o budynkach rekreacji indywidualnej). Czy MPZP może wskazywac, w którym terenie moa występować budynki rekreacji indywidualnej? Czy budynki rekreacji indywidalnej można budować również w takiej strefie gdzie nie są wymienione tylko: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i budynki typu garaże? Inaczej – czy gmina może określic np. tylko jedną (z kilku) strefę gdzie mogą być budowane budynki rekreacji indywidualnej?

   • jeżeli jest to działka pod zabudowę jednorodzinną a plan zagospodarowania nie przewiduje budowy rekreacyjnej to nie można wybudować takiego budynku

 • Witam,a jak od strony prawnej wygląda możliwość postawienia domku holenderskiego/angielskiego do 35m2 na działce budowlanej?,domek w przyszłości będzie podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.Czy wymagane jest pozwolenie ,czy wystarczy zgłoszenie?czy są przepisy które to regulują?

  • Oczywiście można to zrobić drogą zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej do 35 m2. Budowa takiego budynku musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z warunkami zabudowy. Do takiego budynku można zaprojektować przyłącze wodociągowe, sanitarne i energetyczne – jeśli otrzymamy warunki przyłączenia inwestycji do sieci. Kwestie prawną głoszenia budynku reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

  • Tak, na działce rekreacyjnej można postawić dom na zgłoszenie. Pamiętajmy jednak, że ostatecznie o tym, co na danej działce możemy zbudować i z jakim przeznaczeniem – przesądza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli go nie ma – warunki zabudowy.

 • Chce wybudować domek 34m2, będzie on przeznaczony tylko do przebywania na weekendzie przez cały rok. Czy to budynek rekreacji indywidualnej? Jakie papiery należy złożyć gdy staram się o budowę na zgłoszenie? Czy trzeba robić projekt?

  • Zgodnie z art. 29 punkt 2a Ustawy Prawo Budowlane nieruchomości o które chodzi są to „wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. taki budynek gospodarczy może być realizowany na podstawie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej tylko wówczas, gdy będzie on obiektem wolno stojącym o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jak wynika z treści pytania przestawione warunki są spełnione. Do wniosku zgłoszenia budowy dołączamy rzuty budynku, projekt zagospodarowania terenu, decyzję o warunkach zabudowy – jeżeli działka nie ma uchwalonego planu gospodarowania terenu oraz oświadczenie o prawie dysponowania gruntem.

 • 1.Czy zgłaszając budowę budynku gospodarczego (na zgłoszenie)
  sasiad bedzie musiał dostosować sie do wybudowanego budynku w przyszłości? Na przykład gdyby chciał wybudować budynek na swojej działce.
  Jeżeli na działce obok nie ma zadnego budynku ani sąsiad nie ma pozwolenia na budowę, budując taki budynek, jaką odległość musialbym zachować od granicy działki?
  2. Czy posiadajac wybudowany budynek gospodarczy na pozwolenie w odległości 1.5 m od granicy działki. Sąsiad może wymusic wyburzenie takiego budynku? Czy urzad może nakazać rozbiórkę takiego budynku poniewaz sasiad ma w planie budowę domu i mu przeszkadza ten budynek.
  Jak to wyglada gdybym wybudował budynek za zgłoszenie, czy będę musiał go wyburzuc mimo tego ze zachowałem wszystkie odleglosci itp.

  • Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
   wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Z założonych przepisów wynika, że chodzi tylko i wyłącznie o budynek jednokondygnacyjny co oznacza, że bez poddasza użytkowego. To traktowane jest już jak druga kondygnacja. Kondygnacja – to w świetle § 3 ust. 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) pozioma nadziemna lub podziemna część budynku itd.

 • Witam, czy istnieje możliwość postawienia domku holenderskiego do 35m2 na działce budowlanej> Domek zostanie podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Czy mogę go postawić na zgłoszenie jako budynek rekreacji indywidualnej? Warunki zagospodarowania dopuszczają zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wskazują szerokość elewacji frontowej i kąt nachylenia dachu.

 • Witam.A ja mam pytanie takie.Mam działkę że starym drewnianym domem pewnie coś koło 35 metrów.Czy w moim przypadku jest lepiej zgłosić renowacje remont i w jego miejscu postawić taki domek 35 metrów czy lepiej na zgłoszenie o którym mowa w temacie

 • Witam,
  Posiadam działkę 918 m2. W chwili obecnej będę występowała o zezwolenie domku do 35 m2 na zgłoszenie. Po wybudowaniu będę dopełnić formalności związanych ze zmianą sposobu użytkowania z budynku przeznaczonego do okresowego wypoczynku na budynek mieszkalny. Jednocześnie chciała bym postawić garaż 3×5 m = 15 m2 blaszany tynkowany. Czy na niego też muszę mieć oddzielne pozwolenie?

 • Dzień Dobry posiadam działkę 24 ary chciałbym postawic domek rekreacji indywidualnej35m/2.W starostwie powiedzieli że muszę mieć z gminy decyzję o warunkach zabudowy gminy w tym miejscu nie MPZP.Jak mam to załatwić.Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie.

  • Często zdarza się, że nie wszystkie tereny w gminie muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji można postawić na swojej działce dom trybem zgłoszenia. Jeśli na działce nie obowiązuje MPZP, wówczas samodzielne musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co wiąże się z koniecznością poświęcenia większej ilości czasu na wizyty w urzędzie.

 • Dzialka 600 m2 czy mogę postawić domek na zgłoszenie i jakąś szpoke na narzędzia czy to musi być jeden obiekt

 • Dzień dobry
  Czy domek do 35m kwadratowych (na zgłoszenie) podlega opodatkowaniu jak budynki mieszkalne i gospodarce?

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). – podatkiem od nieruchomości objęte są “grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Oznacza to, Podstawę opodatkowania w przypadku gruntów stanowi ich powierzchnia, w przypadku budynków – powierzchnia użytkową. Zazwyczaj domki letniskowe zakwalifikowane są do odrębnej stawki podatkowej i jest una ustalana indywidualne przez radę gminy.

 • Witam szanowne grono. Mam działkę ROD o pow 320m2 czy mogę postawić na niej domek rekreacyjny? Jak to się ma do powierzchni dzialki? W przepisach jest jedna zabudowa na każde 500m2. Czy tak.mala działka ma znaczenie? Pozdrawiam

  • Zgadza się, do 500 m2 można postawić jeden budynek rekreacji indywidualnej. Na takiej działce należy postawić budynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) – chodzi o prawidłowe posadowienie budynku względem granic.

   • Witam, mam dzialke 1114 m2 bez planu, ale zabudowana domem wielorodzinnym o powierszchni zabudowy 245m2, postawionym praktycznie na granicy dzialki przy dluzszym boki.
    Z tylu owej dzialki (drugi bok) chcialbym postawic budynki rekreacji indywidulanej – 35m2. Rozumiem, ze 2 moge postawic?
    Pozdr

 • Witam, czy do powierzchni domku na zgłoszenie, do tych 35m2 wliczany jest taras? Chciałabym postawić domek 35m2 w raz z tarasem około 20m2. Czy jest to możliwe czy taras trzeba będzie postawić później?

  Pozdrawiam

  • Zgodnie z Warunkami Technicznymi taras nie jest wliczany do powierzchni zabudowy budowy budynku mieszkalnego drogą zgłoszenia – pod warunkiem, że nie będzie to taras zadaszony.

 • Witam, wplanujemy zakup działki. Teren nie ma MPZP , dzialka graniczy z rzeką. Jak blisko mogę postawić domek 35m2?

  • Dzień dobry, przede wszystkim trzeba sprawdzić czy działka nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Warto również sprawdzić, czy dana rzeka należy pod własność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej. Wówczas trzeba wystąpić do Wód Polskich o określenie lokalizacji działki na terenach zmeliorowanych. Pozdrawiamy.

 • Hej. Czy mogę postawić 6 domków drewnianych w mieście turystycznym na działce budowlano usługowej o wielkości 1775m2? Dziękuję i pozdrawiam

  • Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w art. 30 mamy zapis, że budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Z uzyskanych danych wynika, budowa sześciu budynków na dz. o pow. 1775 m2 trybem zgłoszenia budowy nie będzie możliwa. Konieczne jest w takim przypadku uzyskanie decyzji na pozwolenie na budowę, co moim zdaniem będzie właściwym kierunkiem dla takiej inwestycji.

 • Witam
  Przymierzamy się do zakupu działki – w MPZP ma ona status MN-ML (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub rekreacji indywidualnej),
  oczywiście opisana jest intensywność zabudowy (min: 0,01; max: 0,6).
  Wielkość naszej działki to prawie 1150 m2.
  W planie mamy postawienie tam małego domku rekreacyjnego na zgłoszenie (czyli 35 m2).
  Jak to się ma do minimalnej intensywności zabudowy 0,01?
  Według moich obliczeń min. powierzchnia zabudowy to około 120 m2 🙁
  Czy budując tylko mały domek na zgłoszenie gmina może “zastrzeżenia” co do moich planów?
  Z góry wielkie dzięki za odpowiedź

  • Wskaźnik intensywności zabudowy dotyczy powierzchni całkowitej, a nie zabudowy i wynosi 0,01 czyli 11,55 m2 to min. W analizowanym przypadku można zrealizować budynek 35m2 zabudowy.

 • Witam serdecznie pomocy 😊 chciałbym postawić samemu domek 35 m2 na zgłoszenie czy mogę wywiercić otwory uzbroić je w ziemi i wylać takie słupy będą 1 m a nad ziemią 0,5 m czy na zgłoszenie mogę zastosować taki fundament?

  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

 • Witam ratunku potrzebuje porady czy domek letniskowy na zgłoszenie mogę postawić na słupach betonowych fi 30 cm 1 metr w ziemi i pół metra nad ziemią??

  Dziękuję i pozdrawiam

 • I pytanie czy nie jest to trwałe połączone z gruntem?? (według mnie nie ponieważ nie przykręcam w żaden sposób domku do słupów a tylko stawiam

 • Witam.
  Bardzo proszę o poradę czy można również postawić garaż bez zezwolenia do 70m².
  Chcę postawic garaż 58.8m² z plyt betonowych. Wszędzie jest mowa tylko o domach do 70m a garaze do 35m.

  • Budowa garaży do 35 m2 wymaga wyłącznie zgłoszenia budowy, w przypadku budowy garażu o pow. 58,8 m2 konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Witam
  Mam pytanie odnośnie budowy domu do 70m na zgłoszenie. A mianowicie czy jest możliwość wybudowania go na granicy działki?gdyż działka jest bardzo wąska 14.40m

  • W Warunkach Technicznych jest zapis, który mówi, że możliwa jest budowa domu w odległości mi. 1,5 m od granicy – pod warunkiem, że działka nie przekracza szerokości do 16 m, o ile budynek będzie skierowany do granicy stroną bez drzwi i okien. W Twoim przypadku ok. 15 m, możliwe jest takie zbliżenie do granicy.

 • Dzień dobry. Posiadam działkę 500m2. Czy mogę na niej wybudować dom na zgłoszenie 70m2 plus osobno garaż ?

  • Zgodnie z przepisami, budynki do 70 m2 możemy realizować trybem zgłoszenia, Podobnie garaże do 35 m2 powierzchni zabudowy, tutaj jedna pada wymóg by łączna liczba tych obiektów na działce (tzn. garaży) nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Warto wspomnieć, ze garaż jest budynkiem, czyli jest trwale związany z gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych. Ma dach, a często również fundamenty, pamiętajmy, żeby zachować odpowiednią odległość od granicy działki, jeśli budujemy garaż trybem zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Polecamy również:

Ocieplanie domu – Jak wybrać dobrego wykonawcę do ocieplania domu?

Właściwa izolacja ścian zapewni mieszkańcom prawidłowe warunki termiczne: przyjemny chłód w upalne dni oraz komfort cieplny w okresie zimowym. Jej skuteczność zależy głównie od dwóch czynników: odpowiednio dobranych materiałów i należytego, starannego wykonania.