"Czyste Powietrze" – kiedy rusza program?Program „Czyste Powietrze” wystartował od września 2018 roku.

Co z programem "Czyste Powietrze"?Głównym celem programu "Czyste Powietrze" jest eliminacja smogu w Polsce poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i wymianę starych źródeł ciepła. Program "Czyste Powietrze" funkcjonuje od września 2018 roku i wg obecnych danych będzie trwał do roku 2029, zaś samo podpisywanie umów z beneficjentami programu czyli właścicielami budynków jednorodzinnych ma trwać do końca 2027 roku.


Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji i nisko oprocentowanych kredytów na:

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

- zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program "Czyste Powietrze" jakie warunki trzeba spełnić?Program skupia się na dociepleniu budynków jednorodzinnych, wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program "Czyste Powietrze" – jaki piec (jakie źródło ciepła)?W ramach Programu "Czyste Powietrze" można otrzymać dofinansowanie na:


- kocioł na paliwa stałe spełniający co najmniej wymagania V klasy,

- olejowe i gazowe kotły kondensacyjne,

- powietrzne i gruntowe pompy ciepła oraz na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

Jak pobrać wniosek "Czyste Powietrze"?

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wszystkie niezbędne i aktualne informacje dotyczące programu "Czyste Powietrze" znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy najpierw zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego dla lokalizacji modernizowanego budynku WFOŚiGW. Dopiero po zarejestrowaniu konta na Portalu Beneficjenta, możliwe będzie pobranie wersji elektronicznej wniosku w postaci edytowalnego i interaktywnego formularza PDF.

Jak wypełnić wniosek "Czyste Powietrze"?

Po założeniu konta w Portalu Beneficjenta, wystarczy się do niego zalogować się i odnaleźć w lewym bocznym menu "Czyste Powietrze" zakładkę "Formularz Wniosku" (interaktywny plik pdf). Z tego miejsca należy pobrać formularz na dysk lokalny swojego komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader. Formularz składa się z siedmiu części od A do G. Wszystkie pola formularza są odpowiednio oznaczone i dla ułatwienia wypełniania również odpowiednio pokolorowane, np.


- pola zielone to pola, które należy wypełnić tekstem;

- pola szare – są zablokowane do edycji, w nich pojawią się informacje generowane automatycznie przez formularz.


W przypadku wpisania wartości nieprawidłowych pola podświetlają się na czerwono. Przed wypełnieniem formularza najlepiej jest się zapoznać z instrukcją „Jak wypełnić interaktywny formularz PDF ?” dostępną w Portalu Beneficjenta, w menu po lewej stronie w punkcie Czyste Powietrze – Baza wiedzy.

Jak wysłać wniosek "Czyste Powietrze" przez ePUAP?

Wysłanie wniosku za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP odbywa się poprzez Portal Beneficjenta, używając w skrzynce podawczej ePUAP funduszu “Pismo Ogólne do podmiotu publicznego” i załączając do tego pisma poprawnie wypełniony formularz PDF (wniosek) oraz wymagane załączniki. W przypadku wysyłania wniosku przy użyciu ePUAP (lub podpisu kwalifikowanego), należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

Jak obliczyć dochód do programu "Czyste Powietrze"?

Część C Wniosku dotyczy w szczególności zagadnień związanych z sytuacją finansową w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia tu informacje na temat dochodów uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się.


W Tabeli w części C Wniosku, pkt 1.1, Wnioskodawca wpisuje dane wszystkich osób zaliczających się do gospodarstwa domowego na dzień składania wniosku o dofinansowanie, w tym dane osób nieosiągających dochodu pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym. Należy podać kolejno imię i nazwisko, pesel, wartość rocznego dochodu netto w PLN, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód oraz właściwy urząd skarbowy lub urząd gminy.

Szczegółowe informację nt. gospodarstwa domowego, wysokości uzyskiwanego dochodu oraz dokumentów potwierdzających, znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku - Zał. nr 2 do Regulaminu naboru wniosków.

Program "Czyste Powietrze" gdzie składać wnioski ?

Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFŚiGW) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.


Wnioski należy składać do:

a) WFŚiGW właściwego terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku lub

b) gminy właściwej terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, w przypadku zawarcia z nią przez WFŚiGW porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu zwanego dalej „Porozumieniem”.

Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej lub drukowanej.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez aplikację internetową tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie właściwego WFŚiGW:

1) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu, lub

2) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP za pomocą profilu zaufanego lub przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje i dostarcza jego podpisaną własnoręcznie wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami do biura, oddziału właściwego WFŚiGW lub gminy, która podpisała porozumienie z właściwym WFŚiGW ws. współpracy w programie "Czyste Powietrze".

Jak dbać o czyste powietrze?

Tego najłatwiej dowiedzieć się czytając poradnik: 10 sposobów walki ze smogiem.

Co zrobić, żeby powietrze było czyste?